1.Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy-miasto
Grudziądz na podstawie pisemnego zgłoszenia przez rodziców. Wzór karty zgłoszeniowej
określa regulamin organizacyjny Żłobka.
Wiek dziecka objętego opieką Żłobka określa art. 7ust. 1 oraz art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Dyrektor dokonuje przyjęć dzieci do Żłobka. Dyrektor Żłobka w terminie do końca
czerwca każdego roku informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Żłobka z dniem 1 września
danego roku, w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę
występowania wolnych miejsc.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają, w następującej kolejności:
1) dzieci rodziców, którzy pracują zawodowo i / lub uczą się / studiują w trybie
dziennym,
2) dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
3) dzieci rodziców samotnie je wychowujących.
5. Do Żłobka może być przyjęta taka liczba dzieci, która gwarantuje dzieciom
właściwą opiekę oraz pełne bezpieczeństwo w Żłobku i w czasie zajęć prowadzonych poza
nim, z zachowaniem wymagań określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do ustawy.

Prosimy o dostarczenie umowy w terminie 22.08.2017r.- 30.08.2017r.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola - żłobek

Program adaptacyjny

Oddział żłobkowy:
opłata stała wynosi210 zł
stawka żywieniowa wynosi5,25 zł

Autor: Aga